Καταστατικό ΕΕΚΣ


Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της «Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας» (ΕΕΚΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας» και σε συντομογραφία ΕΕΚΣ, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

Το Σωματείο έχει δική του κυκλοτερή σφραγίδα που στο κέντρο της υπάρχει γραμμικός σχεδιασμός της στοματικής κοιλότητας και στην περιφέρεια αναφέρει με κεφαλαία τον τίτλο του «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ». Διαθέτει επίσης παρόμοια σφραγίδα με τον τίτλο του στα αγγλικά «GREEK ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE». Η σφραγίδα απαραίτητα τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α. Η ανάπτυξη και η προαγωγή της Στοματολογίας σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο.

β. Η μελέτη των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των γνάθων και των σιαλογόνων αδένων και εν γένει της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

γ. Η συστηματική διασύνδεση των συναφών επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με την έρευνα ή με την καθημερινή διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική πράξη σχετικά με νοσήματα του στόματος (όπως στοματολόγοι, γναθοχειρουργοί, οδοντίατροι, δερματολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι και σχετικοί κλάδοι υγείας), η διεπιστημονική παραγωγή και ανταλλαγή γνώσεων και εφαρμογών και η στενή συνεργασία μεταξύ των κλάδων αυτών για την ανάπτυξη νέων και την βελτίωση υπαρχουσών μεθόδων θεραπείας, τεχνικών και ουσιών.

δ. Η συστηματική παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων όσον αφορά τους τομείς που ενδιαφέρουν το Σωματείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ε. Η διάδοση και ενίσχυση της έρευνας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Σωματείου.

στ. Η προώθηση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών του με ίδιες διοργανώσεις ή με την υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων άλλων φορέων.

ζ. Η εκπροσώπηση των μελών του έναντι του κοινού και των μέσων επικοινωνίας σε επιστημονικά θέματα.

η. Η παρέμβαση και διαφώτιση της Κοινής Γνώμης στα θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου και τους τρόπους προαγωγής τους.

θ. Η παροχή συμβουλών και κάθε είδους υποστήριξης στα μέλη του επί επιστημονικών υποθέσεων.

ι. Η εξασφάλιση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του σε επιστημονικά θέματα και η σύσφιξη των σχέσεων φιλίας και εποικοδομητικής συνεργασίας με όλα τα μέλη της ευρύτερης ιατρικής οικογένειας.

ια. Η αρμονική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ κ.λ.π) για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

ιβ. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεμιτά επιστημονικά συμφέροντα των μελών του και θα προτείνεται από το Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση του Σωματείου για ψήφιση και έγκριση.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Σωματείο:

α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις σε τόπο καθοριζόμενο με Απόφαση του Δ.Σ.

β) Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών του σε δικό του έντυπο ή σε επιστημονικά περιοδικά.

γ) Διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

δ) Βρίσκεται σε επαφή με ελληνικές και ξένες Επιστημονικές Εταιρίες ή Σωματεία, Ιατρικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Κλινικές, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του σωματείου δύναται να είναι Έλληνες και αλλοδαποί οδοντίατροι και ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, ομότιμα, επίτιμα και αρωγά.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Στοματολόγοι, Γναθοχειρουργοί καθώς και Οδοντίατροι, Δερματολόγοι και Ωτορινολαρυγγολόγοι με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Στοματολογία, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Ομότιμα μέλη ανακηρύσσονται τα αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής εν ενεργεία ή μη, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, με απόφαση του Δ.Σ. και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.

Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους βοήθεια στο Σωματείο. Ονομάζονται είτε απλά μέλη είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και κατά πλειοψηφία απόφαση της Γ.Σ. Σχετική ανακοίνωση γίνεται σε μία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και ειδικό Δίπλωμα επιδίδεται στα αρωγά μέλη.

Τα Τακτικά μόνον μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου και ψήφου στις διάφορες ψηφοφορίες των οργάνων του. Ειδικά όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν εκ των τακτικών μελών μόνο οι Στοματολόγοι.

Ως Στοματολόγοι εννοούνται όσοι κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο στο αντικείμενο της Στοματολογίας ή ανάλογη θέση στο Ε.Σ.Υ, οι μετεκπαιδευθέντες στην Στοματολογία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον για δώδεκα μήνες ή όσοι έχουν τουλάχιστον δεκαπέντε δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα επιστημονικά περιοδικά στοματολογικού περιεχομένου.

Η εγγραφή των μελών στο Σωματείο γίνεται με απλή αίτηση προς το Δ.Σ. η οποία συνοδεύεται με φωτοτυπία του τίτλου της ειδικότητας και της εγγραφής στον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίσημη επιβεβαίωση της επαγγελματικής ιδιότητας του υποψήφιου μέλους. Η εγγραφή ισχύει από την ημέρα αποδοχής της αίτησης από τη γενική συνέλευση και εκπλήρωσης των προς το Σωματείο οικονομικών υποχρεώσεων. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί ο αιτών να υποβάλει νέα αίτηση, μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο με την ίδια διαδικασία. Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους αφού προηγουμένως καταθέσει στο Σωματείο τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού για δικαίωμα εγγραφής και εισφορά. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση :

1. Να συμμορφώνονται ακριβώς με το καταστατικό του Σωματείου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

2. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και να παρακολουθούν τακτικά τις εργασίες του, γενικά δε να συμβάλλουν στην πρόοδο του Σωματείου και να αναπτύσσουν κλίμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ τους.

3. Να είναι συνεπείς με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου.

4. Το δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα ακόμα και του εκλέγεσθαι στερούνται τα μέλη του Σωματείου που δεν κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρις τέλους Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Τούτο αποκτούν αμέσως μόλις εκπληρώσουν τις προς το ταμείο υποχρεώσεις τους. Τακτικά μέλη του Σωματείου, που δεν κατέβαλαν για δύο συνεχή έτη τις οφειλόμενες στο Σωματείο συνδρομές, παύουν να θεωρούνται ενεργά και διακόπτεται η ενημέρωσή τους καθώς και κάθε είδους προστατευτική παρέμβαση του Σωματείου υπέρ αυτών. Τα μέλη αυτά επαναποκτούν τα δικαιώματά τους αμέσως μόλις εξοφλήσουν τις αναδρομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο χωρίς διαδικασία επανεγγραφής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παραγραφή υποχρέωσης εκπληρώσεως των συνδρομών αν διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρών λόγων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Όλα τα τακτικά μέλη, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή :

1. Με έγγραφη παραίτηση, η οποία εγχειρίζεται στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται προς το Δ.Σ. Η αίτηση περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. αν υποβληθεί εγκαίρως, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος αυτού.

2. Με διαγραφή, αν η διαγωγή του αποδειχθεί ασυμβίβαστη με την ιατρική δεοντολογία και την αξιοπρέπεια του Σωματείου όπως επίσης και αν δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ως μέλους του Σωματείου.

Η διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της διαγραφής του με αίτησή του απευθυνόμενη προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να φέρει την αίτηση αυτή προς συζήτηση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί, με σχετική εισήγησή του περί της αποδοχής ή όχι της απαιτήσεως αυτής.

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως αποφασίζει οριστικά περί της αποδοχής ή όχι της εν λόγω αιτήσεως του μέλους της. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία είναι μυστική.

Κάθε μέλος που διαγράφεται στερείται το δικαίωμα επανεγγραφής. Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών της Ιατρικής αποτελούν βασικό και σταθερό προσανατολισμό του Σωματείου και αποτελούν υποχρέωση παντός μέλους και ιδιαίτερα του Δ.Σ. το οποίο οφείλει στις περιπτώσεις αυτές να κινήσει τις διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες εισφορές αυτών. Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών του Σωματείου καθορίζεται σε 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 20 ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, με πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Έκτακτοι πόροι είναι :

α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληρονομίες, κληροδοτήματα.

β) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

γ) ‘Εσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Τη διαχείριση των πόρων έχει ο Ταμίας, ο οποίος και καταθέτει όλες τις εισπράξεις σε λογαριασμό τραπέζης  που θα αποφασίσει το Δ.Σ.

Ο λογαριασμός τραπέζης είναι επ’ ονόματι του Προέδρου του Δ.Σ. και του Ταμία.

Τις επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφει ο Πρόεδρος. Είναι δε πληρωτέες εις διαταγήν και επ’ ονόματι του Ταμία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και δύο συμβούλους.

Η διάρκεια της θητείας του είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τη θέση που εκκενώνεται, για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνει ο εκάστοτε πρώτος επιλαχών της ψηφοφορίας, εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες και μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή κατά την πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από αυτή τη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται, εάν δεν υπάρξει αιτιολόγηση απουσίας, με πράξη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., της αποφάσεως λαμβανομένης διά πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις ισχύουν με την αναγραφή τους στο βιβλίο πρακτικών και αφού υπογραφούν από τα παρόντα μέλη σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ασχολείται με κάθε ζήτημα που αφορά τις εργασίες, τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία του Σωματείου.

Για το λόγο αυτό, συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό απαραίτητο ή όταν τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. το ζητήσουν εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση συνεδριάζει τουλάχιστο τρεις φορές το χρόνο.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. την επ’ αμοιβή απασχόληση προσωπικού για την στελέχωση των γραφείων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου και δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Αν δεν εκδοθεί άλλη απόφαση της Γ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε συλλογικό οργανισμό. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία του Σωματείου τηρεί τα αρχεία της, κρατά τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Σωματείο, τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο, καταγράφει με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί με εντολή του Προέδρου ή με αίτηση τριών μελών του το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και συνεπικουρείται από τον Ειδικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., φροντίζει για τη σύνταξη και εκτύπωση των διαφόρων δημοσιευμάτων του Σωματείου, με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα, του οποίου είναι σε κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, συντάσσει στο τέλος κάθε δεύτερου χρόνου ισολογισμό εσόδων – εξόδων που υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ., καταρτίζει με τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τον προϋπολογισμό των εσόδων κάθε προσεχούς διετίας, υποβάλλει κατάσταση με τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους, έχει την προσωπική ευθύνη για τα διαπιστευμένα σ’ αυτόν χρήματα και για κάθε παράλειψη.

Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου θα πρέπει να είναι διαφανής και ο έλεγχος προσιτός από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε χρόνο και δεν ενεργεί πληρωμές χωρίς έγγραφη εντολή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και προσυπογραμμένη απ’ αυτόν ή τον Αναπληρωτή του Προέδρου. Τα χρήματα που έχουν αναληφθεί, αν δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναλήφθηκαν, καταθέτονται πάλι στην Τράπεζα. Ο ταμίας συνεπικουρείται από λογιστή με ανάλογη αποζημίωση μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων ο πλειοψηφίσας στις αρχαιρεσίες προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Τα μέλη της εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο του Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.)

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Είναι τριμελές και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρούνται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλεγόμενα επίσης από την Γ.Σ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία (3) μέλη.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή του εν αταξία ευρισκομένου μέλους προς το Π.Σ. όπου, αφού κληθεί το μέλος να απολογηθεί (εγγράφως), το Π.Σ. συντάσσει έκθεση και υποβάλλει τον φάκελο στο Δ.Σ. του Σωματείου, προκειμένου να ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση, δηλαδή απαλλαγή, απλή σύσταση, επίπληξη, διαγραφή ή σε ειδικές περιπτώσεις παραπομπή στην Γ.Σ. ή στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Η πρόταση του Π.Σ. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία από το Π.Σ. και το Δ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών από της κοινοποιήσεως της εντολής.

Το Π.Σ. υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική Γ.Σ. των μελών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται ανά διετία και συγκεκριμένα εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε δεύτερου έτους, και συνέρχεται στην Αθήνα.

Η Γ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ¼ των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο μέχρι της ενάρξεως της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται σε προκαθορισμένο από το Δ.Σ. χρόνο και τόπο και θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των μελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ματαιώνεται και το Δ.Σ. προκηρύσσει νέα τακτική Γ.Σ., παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι της νόμιμης εκλογής νέου Δ.Σ.

Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου η σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των Γ.Σ. Μόνο στη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών προεδρεύει ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής.

Η τακτική Γ.Σ. αποφασίζει επί παντός θέματος του Σωματείου. Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία αποφασίζει περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α) Τα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. στα οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνονται τα θέματα τα αναφερόμενα στην διαχείριση των οικονομικών.

Προς το σκοπό αυτό το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει προς την Γ.Σ. έκθεση των πεπραγμένων του και έκθεση των οικονομικών του Σωματείου.

β) Ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων του Π.Σ.

γ) Ανάγνωση της έκθεσης της Ε.Ε. και έγκριση του ισολογισμού (απολογισμού) παρελθούσης χρήσης.

δ) Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας χρήσης και

ε) Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ., του νέου Π.Σ. και της νέας Ε.Ε.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός από εάν οι παρόντες στη Γ.Σ. αποφασίσουν διαφορετικά. Φανερή ψηφοφορία αποκλείεται σε περίπτωση εκλογών ή για προσωπικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγονται το νέο Δ.Σ., το νέο Π.Σ. και η νέα Ε.Ε. του Σωματείου, πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δύο μηνών και όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ.

Η ημέρα και ο τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγονται τα ανωτέρω όργανα, καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, έξι τουλάχιστον εβδομάδες προ της ημέρας της συγκλήσεώς της.

Κατά τις αρχαιρεσίες (ανά διετία) εκλέγονται :

Α. Ο μεν Πρόεδρος του Δ.Σ. με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Β. Ο μεν Πρόεδρος του Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Γ. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή επίσης με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα ψήφου και στη Γενική αυτή Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

Επί ισοψηφίας εκλέγεται το αρχαιότερο μέλος.

2. Δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. (άμεση υποψηφιότητα και άμεση εκλογή) έχουν στοματολόγοι που είναι τακτικά μέλη του Σωματείου από έτους προ των αρχαιρεσιών.

Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες. Έχει όμως το δικαίωμα μετά πάροδον διετίας από της λήξεως της δεύτερης θητείας του να είναι πάλι υποψήφιος.

Ο υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για άλλη θέση του Δ.Σ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. έχουν στοματολόγοι οι οποίοι είναι τακτικά μέλη.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το νεοεκλεγέν Δ.Σ. σε σώμα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα υποψηφιότητας ως προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες, έχει όμως το δικαίωμα μετά πάροδον διετίας από της λήξεως της δεύτερης θητείας του να είναι και πάλι υποψήφιος.

Δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από έτους προ των αρχαιρεσιών.

Τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση μεταξύ τους εκλέγουν ένα απ’ αυτά ως πρόεδρο.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα οι ανωτέρω αρχαιρεσίες να γίνουν με δελτία αποστελλόμενα ταχυδρομικώς, με την εξής διαδικασία.

Εντός 20 ημερών από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και την άμεση ανάληψη των καθηκόντων της αναγγέλλονται οι υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες θέσεις.

Έξι εβδομάδες τουλάχιστον προ των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει σε όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρίας:

Ι. Κατάλογο των υποψηφίων.

ΙΙ.  Ανάλυση του έργου του που έχουν κάνει και των στόχων που έχουν, αν φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην Επιτροπή.

ΙΙΙ. Οδηγίες που αφορούν την ημερομηνία, τόπο, ώρα και τρόπο εκλογής και

ΙV. Τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ένα μόνο ειδικό και ομοιόμορφο φάκελλο.

Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν, με συστημένο γράμμα, τα ψηφοδέλτιά τους, κανονικά συμπληρωμένα, ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια θα βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο ομοιόμορφο φάκελλο που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στο συστημένο γράμμα του μέλους που ψηφίζει.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους, τα ψηφοδέλτια επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Κατά τις αρχαιρεσίες, ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα στην κάλπη.

ΑΡΘΡΟ 20

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται όποτε το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει, για σοβαρά και επείγοντα θέματα ή αν το ζητήσει αιτιολογημένα και ενυπόγραφα το 1/5 των ταμιακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21

Σε ειδική Γενική Συνέλευση στην οποία παρίστανται τα 2/3 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να αποφασιστεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών η διάλυση του Σωματείου ή η συγχώνευσή της σε άλλο ανάλογο σωματείο. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε άλλο σωματείο ή ευαγές ίδρυμα που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τα εναπομείναντα τακτικά μέλη. Με την ίδια απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, ορίζεται και Επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας του, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 22

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3  των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Το Σωματείο εκδίδει δικό του περιοδικό ή συμμετέχει στην έκδοση περιοδικού με άλλους φορείς, αμέσως μόλις οι πόροι του το επιτρέψουν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καταρτίζει 3μελή Επιτροπή Έκδοσης, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μέλη του Σωματείου και 5μελή Επιτροπή Σύνταξης.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Επιτροπή Σύνταξης θα υποβάλει προσεχώς κανονισμό λειτουργίας του περιοδικού και τους όρους για τη δημοσίευση των επιστημονικών εργασιών των μελών της. Ο κανονισμός αυτός, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ., θα ισχύσει σαν παράρτημα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. και οι σχετικές αποφάσεις, εάν κριθούν από το Δ.Σ. ότι είναι μείζονος     σημασίας, επικυρώνονται δια πλειοψηφίας από την Γ.Σ.

Αθήνα  8- 2- 2008

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ………ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΟΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ.: